Om TEKMAR

Havbruksnæringen står overfor betydelige utfordringer, både med hensyn til bærekraft og produksjonskostnader. Hovedfokus for TEKMAR er å være en arena der norsk oppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og gir innspill til nasjonale FoU-strategier. Basert på dialoger gjennom årlige TEKMAR-konferanser utvikles samarbeidsprosjekter som er viktige for å styrke norsk laksenærings produkter og tjenester, og ved det bidra til økt innovasjon.

TEKMAR har blitt arrangert årlig siden 2003, med rekord i 2017 med over 400 deltakere. Det er en tung deltakelse fra industri hvor i størrelsesorden nærmere 80 % kommer fra oppdretts-, utstyrs- eller tjenesteproduksjonsleddet i lakseverdikjeden.

Prosjektledelse og praktisk tilrettelegging av TEKMAR ivaretas av SINTEF Ocean AS, ved forskningsleder Leif Magne Sunde. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Norsk Industri, Sjømat Norge,  Norske Maritime Eksportører, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges forskningsråd, samt klyngene NCE Aquatech Cluster og NCE Aquaculture.

forskningsradet_edit
logo_norskindustri
logo_forweb
logo (1)