Fiskevelferd

Nordisk workshop i fiskevelferdsteknologi

I takt med økte krav om bedre fiskevelferd – oppstår det gap mellom det som etterspørres av teknologi og det som kan leveres av teknologi. Hvordan kan en levere teknologi som sikrer god fiskevelferd?

SINTEF Fiskeri og havbruk gjennomførte 21. og 22. juni 2005 workshopen «Teknologi på biologiens premisser – klarlegging av temaområdet mellom biologi og teknologi i havbruk». Prosjektet er finansiert med støtte fra Norges forskningsråd og Nordisk ministerråd, og har som mål å bygge bro mellom de biologiske behov og de teknologiske løsninger i fiskeoppdrett, fortrinnsvis i sjøfasen.

Et notat som oppsummerer momenter fra workshopen finner du her.

Foredrag fra workshopen kan lastes ned fra tabellen under.

Foredragstittel Foredragsholder Bedrift
Oppdrett i sjø – deformasjon av not og reellt oppdrettsvolum Arne Fredheim SINTEF
Biologisk mestring som premiss for utvikling av oppdrettsteknologi Arne M. Arnesen Fiskeriforskning
Uttesting av AutoFish SV – sortering og vaksinemaskin Arnfinn Aunsmo VESO
Krav til dokumentasjon – metoder og tekniske innretninger i kontakt med fisk
Aud Skrudland Mattilsynet
Dyrevelferd hos fisk – Utvikling av regelverk Bente Bergersen Mattilsynet
Evaluering av badebehandlingsmetodikk mot lus i oppdrettsanlegg Bjørn Bjøru VESO
Dyrevelferd fisk – det europeiske synet Cecilie Mejdell VESO
Målerigg for miljøparametere i merder Frode Mastad APS Automasjon
Skadd på land – reduserte prestasjoner i sjø? Grete Bæverfjord Akvaforsk
Snurrevadfangst og transport av levende torsk Jon-Ørn Palsson Thoroddur
Danish Aquaculture Technology – past experience and future expectations Karl Iver Dahl-Madsen DHI Water & Environment
Integrated Modelling & Monitoring for Efficient Environmental Management of Fish Farms Karl Iver Dahl-Madsen DHI Water & Environment
Danish Farming of Sea Trout – The Ugly Duckling of Danish Food Production Karl Iver Dahl-Madsen DHI Water & Environment
Hvordan sikre fiskevelferd? Kjell Maroni FHL Havbruk
Interaksjon biologi-teknologi – hva er det? Leif Magne Sunde SINTEF
Fiskevelferd fra fôringspunktet Peder A. Rød Storvik
Driftsutstyr for sjøbasert oppdrett – begrænsninger & muligheter Roar H. Olsen Fiskaaling
Kamerateknologi Teis Kvilhaug Bennex
AKVAsmart Knut Molaug AKVAsmart
Overvåkning av fisk og miljø i merd – er dagens FoU teknologi morgendagens produksjonsteknologi? Tore S. Kristiansen Havforskningsinstituttet
Hva mener oppdretterne er god fiskevelferd i norsk oppdrettsnæring? Trude Olafsen SINTEF
Produksjon og håndtering av levende fisk i vann – hvilke utfordringer byr dette på av biologisk og teknisk karakter? Trond Rosten NIVA
Sluttrapport workshop Leif M Sunde SINTEF

 

Eksterne dokumenter som omhandler fiskevelferd

Dokumenttittel Forfatter Publisert
Har kartlagt faresignaler – hva er indikatorer for å vite om fisken har det bra? Trude Olafsen Norsk Fiskeoppdrett nr 7 / 2005
Næringa må ta fiskevelferd alvorlig! Kjell Maroni Norsk Fiskeoppdrett nr 7 / 2005
Kundene tenker velferd / Rett fôring gir butikk Alf J. Hakkebo / Peder A. Rød Norsk Fiskeoppdrett nr 7 / 2005