08.12.2022 – TEKMAR NR 20 trygt i havn!

Etter to intense dager kom TEKMAR 2022 trygt i havn.  Med nærmere 350 deltagere, hvorav 76 % fra industrien, ble det mange gode diskusjoner og en fikk satt viktig tematikk på dagsorden.  Vi håper at deltagerne kom velberget hjem med nye impulser som kan brukes fremover for å fortsette det viktige innovasjonsarbeidet som utviklingen av laksenæringen er avhengig av. Selvransakelse i lakseoppdrett er  noe mange er opptatt av , og det kan f.eks. være muligheter til å se vekst gjennom å gjøre grep som ligger i hverdagen.

Presentasjoner fra årets konferanse er lagt ut her.  

TEKMAR ønsker alle en riktig god jul og et innovativt nytt år!

05.12.2022 – TEKMAR nr 20 straks klar for avgang med 340+ deltagere!

Da er 340 deltagere fordelt på bordene, og de siste forberedelser gjøres for å rigge TEKMAR nr. 20. Som tidligere år er det høy andel av industri som deltar, og i år er denne på 76 %! Spesielt gledelig er det at programmet i år ser ut til å ha truffet på tematikk oppdretterne er opptatt av i hverdagen, og at det er mange oppdrettsselskaper som tar turen.

Påmeldingen til årets konferanse er stengt. Kontakt Johanne.Woll(at)sintef.no dersom du har spørsmål om muligheter til å etteranmelde deg som deltager.

Velkommen til to innovative førjulsdager!

1.12.2022 – TEKMAR 2022: 330 PÅMELDTE TIL FRISTEN! VI HAR PLASS TIL CA 20 TIL OG PÅMELDING STÅR ÅPEN UT FREDAG FOR ETTERNØLERE…FØRST TIL MØLLA…OG VELKOMMEN TIL TEKMAR 2022 i NESTE UKE!

Årets TEKMAR arrangeres i Trondheim 6. og 7. desember med tittelen «Selvransakelse i lakseoppdrett – full fart med bremsene på i nye 20 år? Hvordan lytte til laksens behov og drive innovasjoner med klassisk og digital havbruksteknologi for å produsere flere kilo laks?».

Vi er glade for å kunne presentere det komplette program for årets TEKMAR, som med gode foredragsholdere belyser utfordring nr. 1. – hvordan produsere flere kilo laks! En fin mix av deltagere står på lista, både nye og gamle, og med over 70 % industrideltagelse, hvorav bl.a. 15 oppdrettsselskaper så langt er representert. Under/etter TEKMAR 2022 er det 3 halearrangementer (for detaljer se TEKMAR programmet): Halearrangement 1: TEKMAR Studentarrangement: Brohode Havbruk 2050 inviterer studenter og bedrifter til mingling og speed dating tirsdag 6.12. kl. 17:45 – 19:00, påmelding: bksnorge.no. Halearrangement 2: Presentasjon av Klimafotavtrykksanalysen for laks ved SINTEF Ocean onsdag 7.12. kl 14-16 i SeeSalmon auditoriet. Halearrangement 3: Demonstrasjon & diskusjon om digitalisering i akvakultur i HAVOPERA ved SINTEF Ocean, Sealab. Halearrangement 4: Frøy, Moen Marin, Marin Design, SSR og SINTEF Ocean inviterer til seminar om beredskap i havbruksnæringen onsdag 7.12. kl. 14:30 -16:30 hos SINTEF Sealab, Brattørkaia 17C, påmelding: www.sintef.no.

For program/bakgrunn og påmelding til TEKMAR og evt. bestilling av liten stand, se menyen øverst.

Påmeldingsfrist er 30. nov., så sikre deg plass på Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse ved å melde deg på idag!

10.11.2022 – Fiskeri- og havminister Skjæran åpner TEKMAR nr. 20. Over 200 påmeldte 4 uker før avgang! Brohode havbruk med arrangement for kobling av studenter og bedrifter den 6. des.!

Årets TEKMAR, som arrangeres i Trondheim 6. og 7. desember, har tittelen «Selvransakelse i lakseoppdrett – full fart med bremsene på i nye 20 år? Hvordan lytte til laksens behov og drive innovasjoner med klassisk og digital havbruksteknologi for å produsere flere kilo laks?».

Vi er glade for at Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran åpner årets TEKMAR konferanse.  Diskusjonen om grunnrenteskatt har preget høsten, og det blir spennende å se hva det konkluderes med når den tid kommer, og ikke minst om det fremstår som «klart» at vi skal vokse i laksenæringen. Skatteforslaget har bidratt til å sette prosesser i næringslivet på hold, ikke minst på investeringssiden. Gjennom sin 20-årige historie har TEKMAR vært med på både bølgetopper og -daler, og kjensgjerningen er at laksenæringen har «stått han av» og kommet seg videre, ikke minst som følge av den store innovasjonskraften som ligger i næringen.  Vi ser frem også i år til å sette fokus på innovasjon i sjøbasert oppdrett, som vanlig i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi.

TEKMAR arrangeres i 2022 for 20. gang, og om en ser 20 år frem i tid har en kommet til 2042, det vil si kun 8 år før 2050, og visjonen om de 5 millioner tonn oppdrettslaks. Kjell Bjordal har i en mannsalder fulgt laksenæringen tett, og ser at samfunnskontrakten er i endring. Hans tanker for de kommende 20 år, og synspunkter om hvordan en som næring bør manøvrere, kan gi impulser til hvordan både oppdrettere, tilstøtende bransjer, samt myndigheter best kan rigge seg, for å være blant morgendagens vinnere og avgjørende bidragsytere.

Produksjonen av laks har det siste 10-året hatt en begrenset vekst målt i kilo, og en ser endog at i regioner ble det produsert flere kilo laks for ti år siden enn i dag. Den økonomiske utviklingen har som følge av høye laksepriser vært formidabel, men i selvransakelsens lys stiller professor Ragnar Tveterås spørsmålet ved om oppdrettere mangler en bærekraftig forretningsmodell.  Er de produksjonsstrategier vi har de riktige?  Er vi overbevist om at vi er på den riktige veien for å ta næringen videre, eller er det endringer i produksjonsmåten som kan gjøre oss bedre? Tiden kan være inne for å gjøre erkjennelser for å komme seg videre som næring.

 

Vi ønsker velkommen til to innovasjonsrettede førjulsdager i Trondheim, med tidsaktuelle innlegg, klassiske rundeborddiskusjoner, samt gode muligheter for nettverksutvikling som kan gi deg impulser for å gjøre de riktige valg for fremtiden.

 

Tilknyttet TEKMAR inviterer Brohode Havbruk 2050 studenter og bedrifter til mingling og speed dating før middag 6.12. (se bksnorge.no).

For program/bakgrunn og påmelding til TEKMAR, samt bestilling av stand, se menyen øverst – påmeldingsfrist er 30. nov., så sikre deg plass på Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse!

10.10.2022 – TEKMAR 2022: Bakgrunn for årets konferanse: Selvransakelse i lakseoppdrett – full fart med bremsene på i nye 20 år? Hvordan lytte til laksens behov og drive innovasjoner med klassisk og digital havbruksteknologi for å produsere flere kilo laks!

Årets TEKMAR-konferanse blir arrangert etter kjent oppskrift, der spennende foredragsholdere, hver for seg og samlet, belyser tidsaktuelle tema rettet mot matfiskproduksjon av laks. Her er muligheten til å få og gi impulser, og etablere nye relasjoner som kan være viktig for å «samskape» innovasjonene som skal levere morgendagens løsninger på dagens utfordringer. Konferansen setter som vanlig over 20 år fokus i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi, i år med sesjonene:  

  • Sesjon 1: Velkommen og motivasjon
  • Sesjon 2: Lakseoppdrett – ikke no’ stress for laks og folk?
  • Sesjon 3: Digital havbruksteknologi – åpner nye verktøy for dynamikk i ansvar i lakseoppdrettet?
  • Sesjon 4: Rom for samarbeid

I høst pågikk det en diskusjon om 5 millioner tonn laks i 2050 (fra den såkalte SINTEF rapporten) er en visjon eller et politisk mål, inntil grunnrenteskatt diskusjonen la seg over havbrukslandet Norge. TEKMAR har de siste 20 årene fulgt tett på utvikling og innovasjon i den sjøbaserte laksenæringen, fra en solgt mengde slaktet laks på rundt 0,5 millioner tonn i 2003, via 1,168 millioner tonn i 2013, til 1,55 millioner tonn i 2021. Tallenes tale er klare – over de første 10 årene av TEKMAR epoken økte produksjonen med over 600 000 tonn. Over de siste snart 10 årene har økningen i produksjon av laksekjøtt til sammenligning vært under 400 000 tonn. Dette må vel sies å være et stort paradoks, gitt at de siste 10 årene har vært preget av Grønne tillatelser, Utviklingstillatelser, Lakseauksjoner og sterke ønsker om vekst, samt store investeringer i en fargerik portefølje av ulike produksjonsteknologier. Spørsmålet som kan reises: Er tiden inne for en selvransakelse når fasit er at en sitter igjen med en økning i solgt mengde slaktet laks som er lavere enn i foregående 10 års epoke?  Gir det grunn til å være bekymret for det som skal skje de neste 10-årene? 

Enda mer bekymringsfullt blir det når en ser at dødelighetstallene de siste 20 årene har gått feil vei. Kan den sjøbaserte laksenæringen leve med den risikoen og sårbarheten som dette innebærer? Satt på spissen; kan en si at det siste ti-året har vært «lakselusindustriens» tidsalder, og er vi som næring på vei mot å gjøre det neste ti-året til «nødslakteindustriens» epoke? Vil laksenæringen så mye at den ikke får det til?  Står næringen i veien for sin egen utvikling? Er det mulig å se for seg at næringen vår skal vokse seg ut av problemene?

Er vi overbevist om at produksjonsmåten vi har i dag er den riktige, og at vi skal oppskalere denne ytterligere, eller skal vi ta et skritt til siden og ta tak i de utfordringer vi skyver foran oss, f.eks. når det gjelder overlevelse, tilgang til råvarer til fiskefôr, arealtilgang og sårbare arter, m.v.?  Det mangler ikke på utfordringer, men samtidig kan nye erkjennelser gjøre at man bygger mer på kunnskap, gjør investeringer, og utvikler løsninger – som gir svar på de utfordringer man har.

Forhold som krig, høye strømpriser, mangel på elektronikk og råvarer, har minnet oss på prisen for økt globalisering. Med opplevde laksepriser på over 100 NOK pr kg, og sug i markedet, skulle en tro at veien «til himmelen» likevel er klar. Samtidig ser en at myndighetenes forventninger også øker, bl.a. gjennom den nye Akvakulturforskriften som stiller økte krav til at leverandører kan dokumentere sine løsninger enda bedre.  Her hjemme skal den nye Åpenhetsloven sikre allmenheten tilgang på data, og deling av data blir nødvendig for tillitt og omdømme. Samfunnets forventninger er økende til laksenæringen. Bakom ligger også EU, der blant annet antatt taxonomi innføring fra 2024 for havbruk, som ble belyst på TEKMAR 2021, samt EU sin DataACT og DataSPACE, kan både skape utfordringer, men også muligheter for laksenæringen. I tillegg skal Havbruksutvalget våren 2023 avgi sitt forslag til hvordan den fremtidige tillatelsesordningen for lakseoppdrett skal se ut.

Med bl.a. dette som bakteppe reiser TEKMAR nr. 20 grunnleggende spørsmål ved om den veien som næringen følger er den riktige, når det kommer til å produsere høykvalitets laks i voksende kvanta. Lytter vi til fiskens behov i produksjon? Behandler vi symptomene? Er næringen beredt på det som skjer innenfor digitalisering, der en bl.a. ser at myndighetene moderniserer seg innen tilsynsvirksomhet? Kan det ligge muligheter i å anvende digital havbruksteknologi for å kunne sikre den etterspurte dokumentasjon? Kan utstyrs- og tjenesteleverandørene dokumentere sine produkter, ta et større ansvar for egne løsningers prestasjoner, samt avlaste oppdrettere med å tilfredsstille myndighetenes fremtidige krav til dokumentasjon? Skal vi bli flinkere og vise at vi evner å ha en god nok kontroll på det vi gjør i dag, før vi blir for ivrig på å ta skritt videre? 

TEKMAR har i 20 år vært arenaen for å sette viktig tematikk for den sjøbaserte laksenæringen på dagsorden, både gjennom «filosofisk spørsmålsreising», men også en praktisk konkretisering av hva slags løsninger som kan komme og bidra fremover.  Et naturlig sted å starte er å se på kapasitetsutnyttelsen, og hvordan næringen kan realisere skjult kapasitet, bl.a., f.eks. tilknyttet de i størrelsesorden 50 millioner laksesmolt som ikke kommer frem til slaktebenken, og innebærer fravær av i størrelsesorden 250 000 tonn produsert laks. Er en «smoltkvote» veien å gå for å bringe frem nytenking og innovasjon?

TEKMAR inviterer til diskusjon rundt de store spørsmålene for laksenæringen, og det som må arbeides med konkret de neste 20-årene. Oppgaven må være å bringe frem de riktige løsninger – på de riktige utfordringer – slik at mål nr. 1 nås: å produsere flere kilo laks!

Påmelding til TEKMAR 2022 konferansen, samt stand i mingleområdet er åpent!

 

TEKMAR Studentarrangement: Brohode Havbruk 2050 inviterer studenter og bedrifter til mingling og speeddating 6.12. kl. 17:30 – 19:30. For detaljer se BKSnorge.no

 

Velkommen til TEKMAR 2022 i Trondheim 6. og 7. desember 2022!

18.8.22 Sett av 6.-7. desember for jubileums-TEKMAR!

I år arrangeres TEKMAR nr. 20 i rekken, og vi satser på fullt hus på jubileumskonferansen!

Forberedelsene til et tidsaktuelt program i god TEKMAR-ånd er godt i gang. TEKMAR skal gjennomføres på samme lest som tidligere år, med dagsaktuelle foredrag, spennende foredragsholdere og gullappseanser som legger opp til  diskusjon og innovasjon rundt bordene. Det blir også i år mulighet for stander og markedsføring i mingleområdet utenfor konferansesalen. De siste årene har vi  samlet inntil 400 deltakere, hvorav ca 80% er fra industrien. Det kan være muligheter for å ha halearrangement i forlengelsen av dag 2. 

 

Påmelding til konferansen og bestilling av standplass blir åpnet ca 1. september. 

Meld deg på nyhetsbrevet for å få TEKMAR-informasjon fortløpende på epost. 

 

Vi ønsker alle velkommen til Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse!

3.12.21 TEKMAR 2021 PRESENTASJONENE ER NÅ TILGJENGELIG. SETT AV TEKMAR 2022: 6. OG 7. DESEMBER 2022 I KALENDEREN!

Vi har da gleden av å meddele at presentasjonene fra TEKMAR 2021 nå er lagt ut på nettsiden.    

Sett av 6. og 7. desember 2022 for TEKMAR 2022, og markering av 20-års jubileum!  Meld deg på Nyhetsbrev, og sikre deg at du får siste nytt fra TEKMAR.

Vi minner også om søsterkonferansen TEKSET, som setter fokus på settefisknæringen. TEKSET er utsatt til 4.-5. mai 2022, mer informasjon om denne finner du på www.tekset.no.

Vi ønsker alle «TEKMARISTER» en riktig god førjulstid!