Begroing

Det brukes i dag store mengder kobber i påveksthemmende midler som påføres nøter ved impregnering. Ettersom næringen har vokst, har dette utviklet seg til å bli en vesentlig del av de totale norske kobberutslippene til sjø (i størrelsesorden 20% av totale norske utslipp) Dette anses som det største enkeltproblemet på utslippssiden i havbruksnæringen i dag. Det er i dag restriksjoner på mengde av kobber man kan bruke i det påveksthemmende middelet, og myndighetene har antydet at bruk av kobber kan bli totalt forbudt.

Impregnering er en arbeidskrevende og kostbar operasjon. Næringen etterlyser et kostnadseffektivt alternativ til kobberbasert impregnering, spesielt for ringmerder, hvor det ikke eksisterer gode alternativer.

impregnering

Dokumenter Kilde Kontakt
Utnyttelse av kobberholdig avfall fra notvaskerier SINTEF Trude Olafsen
Tiltak for å begrense kobberbruk i havbruk – optimalisere metoder for å impregnere not. Sluttrapport SINTEF Leif Magne Sunde
Kostnadsanalyse av ulike begroingshindrende strategier SINTEF Trude Olafsen
Overview of laws and regulations regarding antifouling methods in fish farming SINTEF Merete Sandberg
og Trude Olafsen
Rene nøter nyhetsbrev nr 1 – 2005 FHL/SINTEF Trude Olafsen
Kampen mot groe nyhetsbrev nr 2 – 2005 FHL/SINTEF Trude Olafsen
Kampen mot groe nyhetsbrev nr 3 – 2005 FHL/SINTEF Trude Olafsen
1000 måter å holde groe unna på – og hva koster kampen mot groe egentlig? (Monaqua 2006) SINTEF Trude Olafsen
Alternative begroingshindrende strategier for havbruksnæringen. Sluttrapport SINTEF Trude Olafsen