Nyheter

04.01.2023 – Sett av tid for TEKMAR 2023

Neste TEKMAR gjennomføres 5.-6. desember 2023, ved Clarion Hotel & Congress i Trondheim. For å få oppdatert informasjon anbefaler vi at du tegner deg på nyhetsbrevet.

08.12.2022 – TEKMAR NR 20 trygt i havn!

Etter to intense dager kom TEKMAR 2022 trygt i havn.  Med nærmere 350 deltagere, hvorav 76 % fra industrien, ble det mange gode diskusjoner og en fikk satt viktig tematikk på dagsorden.  Vi håper at deltagerne kom velberget hjem med nye impulser som kan brukes fremover for å fortsette det viktige innovasjonsarbeidet som utviklingen av laksenæringen er avhengig av. Selvransakelse i lakseoppdrett er  noe mange er opptatt av , og det kan f.eks. være muligheter til å se vekst gjennom å gjøre grep som ligger i hverdagen.

Presentasjoner fra årets konferanse er lagt ut her.  

TEKMAR ønsker alle en riktig god jul og et innovativt nytt år!

05.12.2022 – TEKMAR nr 20 straks klar for avgang med 340+ deltagere!

Da er 340 deltagere fordelt på bordene, og de siste forberedelser gjøres for å rigge TEKMAR nr. 20. Som tidligere år er det høy andel av industri som deltar, og i år er denne på 76 %! Spesielt gledelig er det at programmet i år ser ut til å ha truffet på tematikk oppdretterne er opptatt av i hverdagen, og at det er mange oppdrettsselskaper som tar turen.

Påmeldingen til årets konferanse er stengt. Kontakt Johanne.Woll(at)sintef.no dersom du har spørsmål om muligheter til å etteranmelde deg som deltager.

Velkommen til to innovative førjulsdager!

1.12.2022 – TEKMAR 2022: 330 PÅMELDTE TIL FRISTEN! VI HAR PLASS TIL CA 20 TIL OG PÅMELDING STÅR ÅPEN UT FREDAG FOR ETTERNØLERE…FØRST TIL MØLLA…OG VELKOMMEN TIL TEKMAR 2022 i NESTE UKE!

Årets TEKMAR arrangeres i Trondheim 6. og 7. desember med tittelen «Selvransakelse i lakseoppdrett – full fart med bremsene på i nye 20 år? Hvordan lytte til laksens behov og drive innovasjoner med klassisk og digital havbruksteknologi for å produsere flere kilo laks?».

Vi er glade for å kunne presentere det komplette program for årets TEKMAR, som med gode foredragsholdere belyser utfordring nr. 1. – hvordan produsere flere kilo laks! En fin mix av deltagere står på lista, både nye og gamle, og med over 70 % industrideltagelse, hvorav bl.a. 15 oppdrettsselskaper så langt er representert. Under/etter TEKMAR 2022 er det 3 halearrangementer (for detaljer se TEKMAR programmet): Halearrangement 1: TEKMAR Studentarrangement: Brohode Havbruk 2050 inviterer studenter og bedrifter til mingling og speed dating tirsdag 6.12. kl. 17:45 – 19:00, påmelding: bksnorge.no. Halearrangement 2: Presentasjon av Klimafotavtrykksanalysen for laks ved SINTEF Ocean onsdag 7.12. kl 14-16 i SeeSalmon auditoriet. Halearrangement 3: Demonstrasjon & diskusjon om digitalisering i akvakultur i HAVOPERA ved SINTEF Ocean, Sealab. Halearrangement 4: Frøy, Moen Marin, Marin Design, SSR og SINTEF Ocean inviterer til seminar om beredskap i havbruksnæringen onsdag 7.12. kl. 14:30 -16:30 hos SINTEF Sealab, Brattørkaia 17C, påmelding: www.sintef.no.

For program/bakgrunn og påmelding til TEKMAR og evt. bestilling av liten stand, se menyen øverst.

Påmeldingsfrist er 30. nov., så sikre deg plass på Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse ved å melde deg på idag!

10.11.2022 – Fiskeri- og havminister Skjæran åpner TEKMAR nr. 20. Over 200 påmeldte 4 uker før avgang! Brohode havbruk med arrangement for kobling av studenter og bedrifter den 6. des.!

Årets TEKMAR, som arrangeres i Trondheim 6. og 7. desember, har tittelen «Selvransakelse i lakseoppdrett – full fart med bremsene på i nye 20 år? Hvordan lytte til laksens behov og drive innovasjoner med klassisk og digital havbruksteknologi for å produsere flere kilo laks?».

Vi er glade for at Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran åpner årets TEKMAR konferanse.  Diskusjonen om grunnrenteskatt har preget høsten, og det blir spennende å se hva det konkluderes med når den tid kommer, og ikke minst om det fremstår som «klart» at vi skal vokse i laksenæringen. Skatteforslaget har bidratt til å sette prosesser i næringslivet på hold, ikke minst på investeringssiden. Gjennom sin 20-årige historie har TEKMAR vært med på både bølgetopper og -daler, og kjensgjerningen er at laksenæringen har «stått han av» og kommet seg videre, ikke minst som følge av den store innovasjonskraften som ligger i næringen.  Vi ser frem også i år til å sette fokus på innovasjon i sjøbasert oppdrett, som vanlig i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi.

TEKMAR arrangeres i 2022 for 20. gang, og om en ser 20 år frem i tid har en kommet til 2042, det vil si kun 8 år før 2050, og visjonen om de 5 millioner tonn oppdrettslaks. Kjell Bjordal har i en mannsalder fulgt laksenæringen tett, og ser at samfunnskontrakten er i endring. Hans tanker for de kommende 20 år, og synspunkter om hvordan en som næring bør manøvrere, kan gi impulser til hvordan både oppdrettere, tilstøtende bransjer, samt myndigheter best kan rigge seg, for å være blant morgendagens vinnere og avgjørende bidragsytere.

Produksjonen av laks har det siste 10-året hatt en begrenset vekst målt i kilo, og en ser endog at i regioner ble det produsert flere kilo laks for ti år siden enn i dag. Den økonomiske utviklingen har som følge av høye laksepriser vært formidabel, men i selvransakelsens lys stiller professor Ragnar Tveterås spørsmålet ved om oppdrettere mangler en bærekraftig forretningsmodell.  Er de produksjonsstrategier vi har de riktige?  Er vi overbevist om at vi er på den riktige veien for å ta næringen videre, eller er det endringer i produksjonsmåten som kan gjøre oss bedre? Tiden kan være inne for å gjøre erkjennelser for å komme seg videre som næring.

 

Vi ønsker velkommen til to innovasjonsrettede førjulsdager i Trondheim, med tidsaktuelle innlegg, klassiske rundeborddiskusjoner, samt gode muligheter for nettverksutvikling som kan gi deg impulser for å gjøre de riktige valg for fremtiden.

 

Tilknyttet TEKMAR inviterer Brohode Havbruk 2050 studenter og bedrifter til mingling og speed dating før middag 6.12. (se bksnorge.no).

For program/bakgrunn og påmelding til TEKMAR, samt bestilling av stand, se menyen øverst – påmeldingsfrist er 30. nov., så sikre deg plass på Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse!

10.10.2022 – TEKMAR 2022: Bakgrunn for årets konferanse: Selvransakelse i lakseoppdrett – full fart med bremsene på i nye 20 år? Hvordan lytte til laksens behov og drive innovasjoner med klassisk og digital havbruksteknologi for å produsere flere kilo laks!

Årets TEKMAR-konferanse blir arrangert etter kjent oppskrift, der spennende foredragsholdere, hver for seg og samlet, belyser tidsaktuelle tema rettet mot matfiskproduksjon av laks. Her er muligheten til å få og gi impulser, og etablere nye relasjoner som kan være viktig for å «samskape» innovasjonene som skal levere morgendagens løsninger på dagens utfordringer. Konferansen setter som vanlig over 20 år fokus i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi, i år med sesjonene:  

  • Sesjon 1: Velkommen og motivasjon
  • Sesjon 2: Lakseoppdrett – ikke no’ stress for laks og folk?
  • Sesjon 3: Digital havbruksteknologi – åpner nye verktøy for dynamikk i ansvar i lakseoppdrettet?
  • Sesjon 4: Rom for samarbeid

I høst pågikk det en diskusjon om 5 millioner tonn laks i 2050 (fra den såkalte SINTEF rapporten) er en visjon eller et politisk mål, inntil grunnrenteskatt diskusjonen la seg over havbrukslandet Norge. TEKMAR har de siste 20 årene fulgt tett på utvikling og innovasjon i den sjøbaserte laksenæringen, fra en solgt mengde slaktet laks på rundt 0,5 millioner tonn i 2003, via 1,168 millioner tonn i 2013, til 1,55 millioner tonn i 2021. Tallenes tale er klare – over de første 10 årene av TEKMAR epoken økte produksjonen med over 600 000 tonn. Over de siste snart 10 årene har økningen i produksjon av laksekjøtt til sammenligning vært under 400 000 tonn. Dette må vel sies å være et stort paradoks, gitt at de siste 10 årene har vært preget av Grønne tillatelser, Utviklingstillatelser, Lakseauksjoner og sterke ønsker om vekst, samt store investeringer i en fargerik portefølje av ulike produksjonsteknologier. Spørsmålet som kan reises: Er tiden inne for en selvransakelse når fasit er at en sitter igjen med en økning i solgt mengde slaktet laks som er lavere enn i foregående 10 års epoke?  Gir det grunn til å være bekymret for det som skal skje de neste 10-årene? 

Enda mer bekymringsfullt blir det når en ser at dødelighetstallene de siste 20 årene har gått feil vei. Kan den sjøbaserte laksenæringen leve med den risikoen og sårbarheten som dette innebærer? Satt på spissen; kan en si at det siste ti-året har vært «lakselusindustriens» tidsalder, og er vi som næring på vei mot å gjøre det neste ti-året til «nødslakteindustriens» epoke? Vil laksenæringen så mye at den ikke får det til?  Står næringen i veien for sin egen utvikling? Er det mulig å se for seg at næringen vår skal vokse seg ut av problemene?

Er vi overbevist om at produksjonsmåten vi har i dag er den riktige, og at vi skal oppskalere denne ytterligere, eller skal vi ta et skritt til siden og ta tak i de utfordringer vi skyver foran oss, f.eks. når det gjelder overlevelse, tilgang til råvarer til fiskefôr, arealtilgang og sårbare arter, m.v.?  Det mangler ikke på utfordringer, men samtidig kan nye erkjennelser gjøre at man bygger mer på kunnskap, gjør investeringer, og utvikler løsninger – som gir svar på de utfordringer man har.

Forhold som krig, høye strømpriser, mangel på elektronikk og råvarer, har minnet oss på prisen for økt globalisering. Med opplevde laksepriser på over 100 NOK pr kg, og sug i markedet, skulle en tro at veien «til himmelen» likevel er klar. Samtidig ser en at myndighetenes forventninger også øker, bl.a. gjennom den nye Akvakulturforskriften som stiller økte krav til at leverandører kan dokumentere sine løsninger enda bedre.  Her hjemme skal den nye Åpenhetsloven sikre allmenheten tilgang på data, og deling av data blir nødvendig for tillitt og omdømme. Samfunnets forventninger er økende til laksenæringen. Bakom ligger også EU, der blant annet antatt taxonomi innføring fra 2024 for havbruk, som ble belyst på TEKMAR 2021, samt EU sin DataACT og DataSPACE, kan både skape utfordringer, men også muligheter for laksenæringen. I tillegg skal Havbruksutvalget våren 2023 avgi sitt forslag til hvordan den fremtidige tillatelsesordningen for lakseoppdrett skal se ut.

Med bl.a. dette som bakteppe reiser TEKMAR nr. 20 grunnleggende spørsmål ved om den veien som næringen følger er den riktige, når det kommer til å produsere høykvalitets laks i voksende kvanta. Lytter vi til fiskens behov i produksjon? Behandler vi symptomene? Er næringen beredt på det som skjer innenfor digitalisering, der en bl.a. ser at myndighetene moderniserer seg innen tilsynsvirksomhet? Kan det ligge muligheter i å anvende digital havbruksteknologi for å kunne sikre den etterspurte dokumentasjon? Kan utstyrs- og tjenesteleverandørene dokumentere sine produkter, ta et større ansvar for egne løsningers prestasjoner, samt avlaste oppdrettere med å tilfredsstille myndighetenes fremtidige krav til dokumentasjon? Skal vi bli flinkere og vise at vi evner å ha en god nok kontroll på det vi gjør i dag, før vi blir for ivrig på å ta skritt videre? 

TEKMAR har i 20 år vært arenaen for å sette viktig tematikk for den sjøbaserte laksenæringen på dagsorden, både gjennom «filosofisk spørsmålsreising», men også en praktisk konkretisering av hva slags løsninger som kan komme og bidra fremover.  Et naturlig sted å starte er å se på kapasitetsutnyttelsen, og hvordan næringen kan realisere skjult kapasitet, bl.a., f.eks. tilknyttet de i størrelsesorden 50 millioner laksesmolt som ikke kommer frem til slaktebenken, og innebærer fravær av i størrelsesorden 250 000 tonn produsert laks. Er en «smoltkvote» veien å gå for å bringe frem nytenking og innovasjon?

TEKMAR inviterer til diskusjon rundt de store spørsmålene for laksenæringen, og det som må arbeides med konkret de neste 20-årene. Oppgaven må være å bringe frem de riktige løsninger – på de riktige utfordringer – slik at mål nr. 1 nås: å produsere flere kilo laks!

Påmelding til TEKMAR 2022 konferansen, samt stand i mingleområdet er åpent!

 

TEKMAR Studentarrangement: Brohode Havbruk 2050 inviterer studenter og bedrifter til mingling og speeddating 6.12. kl. 17:30 – 19:30. For detaljer se BKSnorge.no

 

Velkommen til TEKMAR 2022 i Trondheim 6. og 7. desember 2022!

18.8.22 Sett av 6.-7. desember for jubileums-TEKMAR!

I år arrangeres TEKMAR nr. 20 i rekken, og vi satser på fullt hus på jubileumskonferansen!

Forberedelsene til et tidsaktuelt program i god TEKMAR-ånd er godt i gang. TEKMAR skal gjennomføres på samme lest som tidligere år, med dagsaktuelle foredrag, spennende foredragsholdere og gullappseanser som legger opp til  diskusjon og innovasjon rundt bordene. Det blir også i år mulighet for stander og markedsføring i mingleområdet utenfor konferansesalen. De siste årene har vi  samlet inntil 400 deltakere, hvorav ca 80% er fra industrien. Det kan være muligheter for å ha halearrangement i forlengelsen av dag 2. 

 

Påmelding til konferansen og bestilling av standplass blir åpnet ca 1. september. 

Meld deg på nyhetsbrevet for å få TEKMAR-informasjon fortløpende på epost. 

 

Vi ønsker alle velkommen til Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse!

3.12.21 TEKMAR 2021 PRESENTASJONENE ER NÅ TILGJENGELIG. SETT AV TEKMAR 2022: 6. OG 7. DESEMBER 2022 I KALENDEREN!

Vi har da gleden av å meddele at presentasjonene fra TEKMAR 2021 nå er lagt ut på nettsiden.    

Sett av 6. og 7. desember 2022 for TEKMAR 2022, og markering av 20-års jubileum!  Meld deg på Nyhetsbrev, og sikre deg at du får siste nytt fra TEKMAR.

Vi minner også om søsterkonferansen TEKSET, som setter fokus på settefisknæringen. TEKSET er utsatt til 4.-5. mai 2022, mer informasjon om denne finner du på www.tekset.no.

Vi ønsker alle «TEKMARISTER» en riktig god førjulstid!

1.12.21 TEKMAR 2021 har lagt til kai!

Da er to intensive dager i innovasjonens lys gjennomført. Vi takker alle foredragsholdere, konferansedeltagere, utstillere og andre bidragsytere for at vi kom godt i mål med arrangementet.

Presentasjoner fra konferansen vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden i løpet av kort tid!

Sett av 6. og 7. desember 2022 for TEKMAR 2022, og markering av 20-års jubileum!

God advendtstid til alle «TEKMARISTER»!

29.11.2021 TEKMAR 2021: Straks klar for avgang med over 250 deltagere!

De siste forberedelser gjøres for å kunne ta imot deltagere og foredragsholdere til årets konferanse, som starter i morgen tirsdag med registrering fra kl 830 på Clarion Hotel og Congress. Vær gjerne ute i god tid, slik at vi unngår unødig kødannelse.

Vi ønsker alle velkommen til årets konferanse, og lykke til med to innovative førjulsdager.

26.11.2021 TEKMAR 2021 er fulltegnet. Kontakt oss for å stå på venteliste

I dialog med hotellet har vi begrenset antall deltakere pr bord, for å sikre god smitteforebygging mot korona. TEKMAR 2021 er fulltegnet med over 250 deltakere. 

For å stå på venteliste send en epost til: johanne.woll@sintef.no. Tittel på epost må være «Venteliste TEKMAR 2021».

Ventelisten opererer etter «først til mølla»-prinsippet.

Velkommen til TEKMAR 2021!

 

23.11.2021 En uke til avgang med nærmere 250 påmeldte deltakere, hvorav 70 % industriandel

Tirsdag i neste uke braker det løs for den 19. TEKMAR-konferansen: Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner.

Et av fokusene på årets konferanse er samfunnets forventninger til laksenæringen. Havbruk i Norge benytter fellesskapets arealer og ressurser til matproduksjon. Dette fører til verdiskapning, kompetansebygging og matsikkerhet, men det fører også med seg beslaglagte areal og utslipp. For å belyse temaet kommer blant annet ordfører i Hitra kommune, Ole Laurits Haugen, og Regionleder i Norges Miljøvernforbund, Arne Roger Hansen.

Vi ser frem til å igjen arrangere en fysisk konferanse, innenfor de retningslinjer myndighetene setter med hensyn til Corona.

Følg med på nettsiden www.tekmar.no for oppdatert informasjon frem mot konferansen, her kan du også melde deg på. 

Velkommen til TEKMAR 2021!

15.11.21 To uker før avgang – nærmere 200 påmeldte, med 70% industrideltagelse, til årets fysiske laksekonferanse

Temaene for årets TEKMAR har blitt enda mer aktualisert etter klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. 1,5-gradersmålet må nås, og det vil trolig føre til nye krav og forventninger for de fleste industrier, laksenæringen inkludert. TEKMAR 2021 kan være med å gi deg et forsprang, bl.a. gjennom å bli bedre kjent med EU sin taksonomi.

I tillegg til at det ligger en sky av behov for å finne mer bærekraftige løsninger, preges verdensbildet fortsatt av Corona. Sammen med hotellet legger vi opp til å gjennomføre et arrangement som ivaretar de til enhver tid gjeldende krav for smitteforebygging.  Vi forbereder TEKMAR i «klassisk stil», med bordinndeling, rundebordsdiskusjoner, samt gode muligheter til å mingle i standområdet. Det legges dermed opp til gode muligheter for nettverksbygging. Nytt av året er at vi legger opp til TEKMAR-REFLEX, der det vil bli gjennomført diskusjoner med utvalgte foredragsholdere på scenen.  Vi vil følge de til enhver tid gjeldende regler for å håndtere Corona situasjonen på en best mulig måte, og som følge av dette kan det komme restriksjoner i deltagerantall fram mot arrangementet. Vær derfor tidlig ute og melde deg på om du vil sikre deg plass på konferanse og/eller stand.

Det endelige program finner du nå på her. Meld deg på konferanse og /eller stand her.

Velkommen til TEKMAR 2021

9.11.2021 TEKMAR 2021: Tidsaktuelle innlegg fra Inge Berg, Nordlaks og Erik Stiklestad, Aker Solutions peker vei for morgendagens leverandørindustri i lys av taksonomi.

Overordnet tema for den 19. TEKMAR-konferansen i Trondheim, 30. nov. og 1. des., er «Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner». Over 150 er påmeldt 3 uker før konferansestart – ta en titt på det spennende programmet og sikre deg plass. 

 

På årets TEKMAR har vi gleden av å høre Inge Berg, en “self-made” oppdretter, som både tar et stort ansvar for innovasjon, samt viktig rolle i utvikling av lokalsamfunn.  I nåværende rolle som direktør for strategi og prosjektutvikling, sitter han på mye erfaring bl.a.  fra arbeidet med å utvikle nyskapende produksjonsløsninger for land og sjø, ikke minst verdens største lakseoppdrettsanlegg, den 380 m lange Havfarm, og to tilhørende moderne brønnbåter.  Vi ser frem til å høre en investerende oppdretters perspektiv på leverandørindustrien mot 2030.

Aker Solutions på Verdal er en bedrift som har lange tradisjoner innen bygging av spesielt stålstrukturer, og som i senere tid har merket skiftet som skjer i oljenæringen.  Verftet har gjort seg erfaringer med realisering av nye oppdrettskonsepter. Det snakkes om et skifte i akvakulturindustrien, men et nøkkelspørsmål er i hvilken grad Norge har selskaper med fasiliteter til å gjennomføre bygging og service på større merdkonsepter, som i dag bygges i Østen.  Det blir spennende å høre verftsdirektør Erik Stiklestad sine tanker rundt Norge sin kapasitet og infrastruktur for å bygge morgendagens eksponerte havbruksteknologier.

En konsekvens av større produksjonsenheter er at individkontroll og oppfølging blir vanskeligere. For å belyse det får vi besøk av blant annet Solveig Nygaard, Grieg Seafood ASA. Solveig holder foredrag under tittelen «Overvåkning av fiskevelferd i dag og om 5 år». Her kommer vi inn på akseptable grenseverdier i lakseoppdrett og automatisert registrering av fiskevelferd.  Eirik Svendsen, SINTEF Ocean, forteller om nye, spennende teknologiske muligheter for registrering av fiskevelferd i foredraget «Kan vi ta pulsen på laksen med nye teknologier?».

Mattilsynet, ved Else Marie Stenevik Djupevåg, deler erfaringer og forventinger til dagens og fremtidens teknologier for telling av lakselus, og hva slags erfaringer en har gjort seg det året det har vært gitt dispensasjon fra å telle lakselus på manuelt vis. Hvilke verktøy har vi, og hva trenger vi fremover for at en skal kunne ha kontroll på lusestatus uten å risikere å skade fisk? Har fiskevelferdstjenestene de verktøyene som trengs eller er det nødvendig å innovere nye løsninger for å sikre et godt og trygt liv for laksen?

I tillegg de ovenfornevnte foredragsholdere, ventes ytterligere tidsaktuelle presentasjoner i rekken av foredragsholdere, og det ligger dermed til rette for to interessante førjulsdager i Trondheim under årets TEKMAR-konferanse. Følg med i de kommende nyhetsbrevene og på TEKMAR sin nettside for oppdatert informasjon frem mot konferansen 30. nov – 1.des 2021.

02.11.2021 Statssekretæren åpner TEKMAR 2021. Nærmere 150 påmeldte en måned før konferansestart.

Statssekretær Kristina Hansen (Ap), Nærings- og fiskeridepartementet, åpner årets TEKMAR-konferanse. Foredraget har tittelen Valg av kurs for norsk laks frem mot 2030. Vi er spent på å høre tankene til den nye regjeringen om veien videre for laksenæringen i Norge.

I tillegg til statssekretæren har flere foredragsholdere blitt bekreftet denne uka, og TEKMAR 2021 vil inneholde mye konkret fagstoff som er relevant for alle deler av matfisknæringen. Sjekk ut det oppdaterte programmet her.

Det er snart 150 påmeldte deltakere til TEKMAR 2021, og over 20 bedrifter har booket standplass. Det er fortsatt ledig plass til både deltakere og bedrifter, meld deg på her.

I ukene frem mot konferansen vil vi sende ut nyhetsbrev der vi trekker frem noe av det faglige innholdet i TEKMAR 2021, meld deg på nyhetsbrevet for oppdatert informasjon.

21.10.21 TEKMAR 2021: FØRSTE VERSJON AV PROGRAM ER TILGJENGELIG!

TEKMAR, Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse, har gleden av å presentere det foreløpige programmet for årets konferanse i Trondheim, 30. nov. og 1. des., med tittelen: Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner. Er null utslipp, null rømming og null ressurser på avveie i lakseoppdrett kinderegg eller fri fantasi?

Påmelding til konferanse og stand er godt i gang med over 70 påmeldte 6 uker før avgang! Sikre deg plass på den viktigste, fysiske møteplassen for matfiskoppdrett av laks i år!

Etter at koronarestriksjoner er opphevet, er det mulig å sikre seg standplass for den som vil profilere egne produkter og tjenester i mingleområdet. Det ligger også til rette for å arrangere halearrangement tilknyttet TEKMAR. Påmelding til TEKMAR 2021, både som konferansedeltager og for stand kan du gjøre her.

Vi har invitert en rekke spennende foredragsholdere, som hver for seg og samlet, belyser sentrale, tidsaktuelle tema som ventes å ha stor betydning for hvilken utvikling matfiskoppdrett av laks vil ta i årene som kommer.  Som deltager vil du få viktige impulser, og ikke minst ha mulighet til å koble deg sammen med andre aktører, som kan «samskape» innovasjonene som kan levere morgendagens løsninger på dagens utfordringer.

Konferansen delt inn i sesjonene:

Sesjon 1: Velkommen og motivasjon

Sesjon 2: Taksonomi i lakseoppdrett – konsekvenser for valg av teknologi og produksjon i praksis?

Sesjon 3: Hvordan gjøre alle til laks – prinsipper og teknologier for redusert produksjonstid?

Sesjon 4: Rom for samarbeid

 

For å motta siste nytt fra TEKMAR, følg med på www.tekmar.no, her kan du også tegne deg for å motta Nyhetsbrev, samt melde deg på stand og konferanse.

 

 

12.10.21 TEKMAR 2021: Årets konferanseprogram er i oppløpet! Sikre deg standplass, og melde deg på konferanse før 15.10. for rabattert pris.

Forberedelsen av TEKMAR nr. 19 er i innspurten, og et tidsaktuelt program er under utarbeidelse. Med opphevede Corona-restriksjoner åpner vi nå for at det blir standplasser som tidligere, så meld deg på om du vil sikre deg en av standplassene.

Årets konferanse har tittelen: Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner. Er null utslipp, null rømming og null ressurser på avveie i lakseoppdrett kinderegg eller fri fantasi?

For å aktualisere tematikken er konferansen delt inn i sesjonene:

Sesjon 1: Velkommen og motivasjon

Sesjon 2: Taksonomi i lakseoppdrett – konsekvenser for valg av teknologi og produksjon i praksis?

Sesjon 3: Hvordan gjøre alle til laks – prinsipper og teknologier for redusert produksjonstid?

Sesjon 4: Rom for samarbeid

Programmet er i ferd med å sluttføres, og vil snart bli lagt ut på www.tekmar.no, der det er mulig å tegne seg for å motta nyhetsbrev, samt melde seg på konferanse og stand. 

Link til påmelding

Bakgrunn for TEKMAR 2021:

Årets konferanse arrangeres under fanen «Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner«.

Er null utslipp, null rømming og null ressurser på avveie i lakseoppdrett kinderegg eller fri fantasi? Står lakseoppdrettsnæringen i et dilemma når det skal velges produksjonsteknologier for det neste tiåret?

Verden endres raskere enn noen gang. Bærekraft, klima og det grønne skiftet konkretiseres innen alle industrier, og det er annonsert innføring av EU sin taksonomi for havbruk, som i sterkere grad kobler sammen det grønne skiftet og penger. I den foreslåtte Miljøteknologitillatelse-ordningen ble det signalisert at «null utslipp» er mantraet og viser forventningene fremover, men kan lett oppfattes som et nådestøt for tradisjonelt merdbasert oppdrett. Det er lite som tyder på at kravene fra ny regjering vil være mindre.

TEKMAR er Norges ledende, innovasjonsrettede laksekonferanse, og har siden 2003 satt fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger i matfiskoppdrett av laks. TEKMAR arrangeres for 19. gang, og samler gjerne 300-400 deltagere, der ca 80 % kommer fra industri. Vi gleder oss til igjen å arrangere en fysisk konferanse og møteplass, med tidsaktuelle innlegg, rundeborddiskusjoner, gullappseanser og mingling i standområdet, som bidrar til å gi deg nytt tankegods og posisjonere deg og din organisasjon for det som vil skje de neste årene.

Teknologiutviklingen for matfiskoppdrett tar nå ulike veier med hensyn til løsninger, og teknologiene som har vært førende de siste tiårene utfordres av mange nye. En ser at oppdrettere prøver ut ulike løsninger, og det er uenighet om hvilke teknologier morgendagens produksjon av matfisk skal skje i.  Noen velger å investere i lukkede merder, andre satser offshore, og noen satser på landbaserte anlegg.  Stadig flere oppdrettere kjøper sin første lukkede merd.  Er lukket oppdrett i sjø kompromisset mellom laksenæring, myndigheter og samfunnet mot 2030? Er dette teknologien, og for mange «det sure eplet» som kan styre næringen mot krav om nullutslipp (inkludert lakselus), null rømming og null ressurser på avveie, og muliggjøre kortere produksjonstid og forbedret produksjon? Svaret er ikke gitt, men spørsmålet er med på å åpne rom for innovasjon, og gir føringer for morgendagens utstyrsleverandører og tjenesteindustri, og åpner også opp for andre typer løsninger, nasjoner m.v.

Produksjonstid er en faktor som er med på å drive frem nye teknologier, primært for å svare på lakselusutfordringen. Samtidig kan kortere produksjonstid gå på bekostning av fiskens helse, eller medføre økt energibehov. Kan nye produksjonskonsepter medvirke til at vi kan snu fokus fra biomasse til individ i oppdrettet, gi fisken tid og redusere motsetningen mellom ønsket om redusert produksjonstid og «turbofisk»? En viktig stemme som fort kan bli glemt i teknologiutviklingsprosessen er fisken, og de valg som gjøres bl.a. for å redusere produksjonstid og gjøre oppdrettet mer lønnsomt, kan åpne for nye innovasjoner for å håndtere produksjonen.

Mange lider nå valgets kvaler om hva slags strategier og produksjonsteknologier som skal velges for å sikre at en er med på vinnerlaget i 2030. Ulike forhold er med på å gjøre matfiskoppdrettet mer komplekst, krevende og med kompromisser. Dilemma 1: Redusert produksjonstid er viktig, men samtidig kan rask vekst for laksen være negativt? Dilemma 2: Lukket produksjon hindrer utslipp, men krever økt energibehov? Utfordringen er at det er flere krav som skal oppfylles samtidig, og som lett er i motsetning til hverandre. TEKMAR 2021 ønsker å løfte opp problemstillinger, og fasilitere slik at aktører sammen kan søke å bringe frem de produkter og tjenester som sikrer at de norske aktørene er relevante som tilbydere også i fremtiden, i en verden der laks er i ferd med å bli en global art for alvor.

Velkommen til TEKMAR 2021.

17.09.2021 – Påmeldingen til TEKMAR 2021 har åpnet!

Korona til tross, norsk laksenæring fosser fremover for fullt, med sine muligheter og utfordringer. Nye konsepter for matfiskproduksjon realiseres, samtidig som rammebetingelser nasjonalt endres, og krav fra omgivelser, som «EU’s taxonomi», skaper ny dynamikk.  Med dette som bakteppe arbeides det nå frem program for to spennende førjulsdager i Trondheim, 30. november og 1. desember!

Som følge av koronasituasjonen har vi satt en deltakerbegrensning på 400 deltakere, og vi har gjort endringer i profileringspakkene sammenlignet med tidligere år. Påmelding er nå åpnet, og inkluderer tilgang til konferansen begge dagene, samt lunsj. Frem til 15. oktober er det gitt en rabattert pris for konferansedeltagelse.  Som tidligere år arrangeres det middag den første konferansedagen, egen påmelding til middag finner du i deltakerpåmeldingen.

Mer informasjon om profileringspakker finner du her og i menyen øverst på nettsiden.

Link til deltakerpåmelding

Hold deg oppdatert på siste TEKMAR-info via nyhetsbrevet

29.06.2021 TEKMAR gjennomføres som normalt i 2021.

TEKMAR 2021 planlegges som en fysisk konferanse i kjent TEKMAR-stil. Vi legger opp til at det skal bli aktuelle foredrag i salen, gullappseanser, standområde, lunsj og middag – alt i kjent TEKMAR-stil.

Sett av datoene tirsdag 30. nov og onsdag 1. des. 2021 for innovative førjulsdager i Trondheim.

Vi gleder oss til å endelig treffe gamle og nye TEKMARister, mingle og knytte nye bekjentskap.

Dette forutsetter at situasjonen i Norge er slik at det tillates å arrangere konferanser med 4-500 deltakere. Vi i TEKMAR har troen på at det vil være åpent for slike konferanser når vi kommer til desember. En endelig avgjørelse på konferanseformen vil bli tatt i høst. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på nettsiden og sendes ut i nyhetsbrevet.

Trykk her for å melde deg på nyhetsbrevet og få den ferskeste TEKMAR-informasjonen rett i inbox.

1.12.2020 Presentasjoner og TEKMAR Respons er tilgjengelig

Resultatene fra den uhøytidelige spørreundersøkelsen TEKMAR Respons er lastet opp. Spørsmål og resultat finner du her.

De fleste presentasjonene fra TEKMAR 2020 Digital er lastet opp på siden TEKMAR 2020, som du finner øverst i menyen under tidligere konferanser. De siste presentasjonene vil bli lagt inn om kort tid. Der kan du også finne presentasjoner fra alle TEKMAR-konferansene, helt tilbake til 2003.